Film Capital Stockholm

Följeforskare: Lärande utvärdering av EU-projektet ”Smart kreativ stad”, från maj 2016 till och med december 2020. Projektet fokuserar på frågor kring rörlig bild, digitalisering, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen. Smart Kreativ Stad undersöker genom en rad pilotstudier hur rörlig bild kan främja stadsutveckling. Därutöver syftar projektet till att öka samverkan mellan kultur och näringsliv och att lyfta fram filmbranschens aktörers färdigheter.Läs mer

Nya perspektiv

Pilotstudier

Deltagande följeforskning innebär att följeforskaren finns med i pilotstudiernas hela process; inför, under och efter genomförandet. I vissa av piloterna utvärderas någon eller några särskilda aspekter, i andra görs fördjupande arbete och omfattande utvärdering med tillhörande utvecklingsarbete, seminarium, workshop, dokumentation och skriftlig rapport.


Seminarier

Precis som i pilotstudierna så är följeforskaren involverad i olika grad i projektets seminarieverksamhet. Aktiviteten spänner från deltagande genom en enskild presentation eller föreläsning till utveckling av innehåll och curatering av program som del av projektets utvecklingsarbete.


Utvecklingsarbete

För att nå projektets effekter och mål har ett antal utvecklingsområden identifierats, bland vilka kan nämnas: åskådarperspektiv, visningspraktiker, filmbranschen i relation till andra branscher och innovativa mätmetoder.


Publikationer och forskningsrapporter

"Moving Murals Hagalund. Möten mellan fantasi och arbetsplatsområde". Utvärdering av pilotstudie #7, 2018.
Läs rapporten


"Film och rörlig bild för innovativ och hållbar stadsutveckling – för boende, kreatörer och besökare". Utvärdering av pilotstudie #3, #6 och #8, 2019.
Läs rapporten


"Encountering images: Insight into the evaluation process – film and moving images in urban space" i SCB Journal – Migrating Stories,Volume 1, 2017
Läs rapporten


"Tillfälliga och semipermanenta visningsplatser för rörlig bild – reflektioner med åskådarperspektiv". Utvärdering av pilotstudie #2, #4 och #5


"Ny roll för filmen i stadsrummet". Utvärdering av pilotstudie #2 Popup Cinema, 2016
Läs rapporten


Dokumentation

I följeforskarens uppdrag ingår dokumentation. Tidigt i projektet inleddes ett samarbete med Xenter Botkyrka för att bistå med dokumentationsarbetet. All rörlig dokumentation finns att ta del av på Smart Kreativ Stads Vimeokanal.
Se mer