Kulturförvaltningen, Konstenheten, Stockholms Läns Landsting

Förstudie

Konstenheten på Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting, leder projekt kring konstnärlig gestaltning i sjukhusmiljöer och förvaltar det konstinnehav som redan finns. I sin satsning på synliggörande av konsten identifierades behov av kunskap om konstens roll utifrån ett medborgarperspektiv. Konstenheten initierade en förstudie där uppdraget var att ta reda på vad konsten betyder för dem som befinner sig i vårdmiljöer, hur konsten upplevs av patienter, besökare och vårdpersonal. Arbetet resulterade i den kvalitativa studien Konsten att vara specifik - om konst i vården av Annika Wik. Resultaten från studien presenterades på Moderna Muséet den 4 februari 2015.

Läs rapporten

Bild på rapporten Konsten att vara specifik