Bild på filmhusets öga

Forskning & utveckling

Annika Wik arbetar med forskning och kunskapsutveckling inom film och samtidskonst. Som frilans vilar hennes verksamhet på fyra ben: forskning, utvecklingsprojekt för samverkan mellan kultur och näringsliv, publika evenemang samt lärande. På projektbasis går hon in i verksamheter där hon använder sin erfarenhet av forskning, undervisning och att förena teori och praktik. I samspel med uppdragsgivaren lyfter hon frågeställningar och gör fördjupande studier och analyser som sedan kan prövas och förankras i verksamheten.

Film Capital Stockholm

Följeforskare: Lärande utvärdering av EU-projektet ”Smart kreativ stad”, från maj 2016 till och med december 2020. Projektet fokuserar på frågor kring rörlig bild, digitalisering, innovation och stadsutveckling i Stockholmsregionen. Smart Kreativ Stad undersöker genom en rad pilotstudier hur rörlig bild kan främja stadsutveckling. Därutöver syftar projektet till att öka samverkan mellan kultur och näringsliv och att lyfta fram filmbranschens aktörers färdigheter.Läs mer

Nya perspektiv

Pilotstudier

Deltagande följeforskning innebär att följeforskaren finns med i pilotstudiernas hela process; inför, under och efter genomförandet. I vissa av piloterna utvärderas någon eller några särskilda aspekter, i andra görs fördjupande arbete och omfattande utvärdering med tillhörande utvecklingsarbete, seminarium, workshop, dokumentation och skriftlig rapport.


Seminarier

Precis som i pilotstudierna så är följeforskaren involverad i olika grad i projektets seminarieverksamhet. Aktiviteten spänner från deltagande genom en enskild presentation eller föreläsning till utveckling av innehåll och curatering av program som del av projektets utvecklingsarbete.


Utvecklingsarbete

För att nå projektets effekter och mål har ett antal utvecklingsområden identifierats, bland vilka kan nämnas: åskådarperspektiv, visningspraktiker, filmbranschen i relation till andra branscher och innovativa mätmetoder.


Publikationer och forskningsrapporter

"Encountering images: Insight into the evaluation process – film and moving images in urban space" i SCB Journal – Migrating Stories,Volume 1, 2017
Läs mer


"Tillfälliga och semipermanenta visningsplatser för rörlig bild – reflektioner med åskådarperspektiv". Utvärdering av pilotstudie #2, #4 och #5


"Ny roll för filmen i stadsrummet". Utvärdering av pilotstudie #2 Popup Cinema.
Läs rapporten


Dokumentation

I följeforskarens uppdrag ingår dokumentation. Tidigt i projektet inleddes ett samarbete med Xenter Botkyrka för att bistå med dokumentationsarbetet. All rörlig dokumentation finns att ta del av på Smart Kreativ Stads Vimeokanal.
Se mer


Svenska filminstitutet

Externt uppdrag: Ökad filmkunnighet i skolan, 2017 - augusti 2018


Skribent för foldern : Rörlig bild- och filmkunnighet

Läs folder

Bild på folder


Externt uppdrag: Kartlägging av det filmpedagogiska fältet och dess utveckling, april, maj, 2016.


Extern projektledare för att utforma och genomföra en kurs för filmpedagoger, Se, samtala, skapa 2015 - Filmpedagogisk fortbildningskurs, 15-17 juni 2015.


Svenska Filminstitutet fick 2010 till 2014 medel från regeringen för att stödja unga kvinnors filmskapande. I denna satsning på jämställdhet tilldelades Wik en rad uppdrag för utvecklingsarbete.


Projekt 1

Studien Inför nästa tagning - Hur kan förutsättningarna bli bättre för unga kvinnors filmskapande?, 2012.

Läs rapporten
Bild på rapporten Inför Nästa Tagning

Projekt 2
Bild

Tvådagarsseminarium för filmpedagoger: Nya uttryck i filmens närvaro, 2013.


Projekt 3

Utvärdering av filmutbildningar. Studien Nästa tagning - filmutbildningar. På väg mot ett jämställt filmsverige, november, 2014.


Projekt 4

Sammanställning av jämställdhetsarbetet på Svenska Filminstitutets hemsida, november, 2014.


Projekt 5
Bild från filmen Somewhere

Tvådagarsseminarium för filmpedagoger, Dialoger i filmens närvaro, 26-27 november, 2014.

Kulturförvaltningen, Konstenheten, Stockholms Läns Landsting

Förstudie

Konstenheten på Kulturförvaltningen, Stockholms Läns Landsting, leder projekt kring konstnärlig gestaltning i sjukhusmiljöer och förvaltar det konstinnehav som redan finns. I sin satsning på synliggörande av konsten identifierades behov av kunskap om konstens roll utifrån ett medborgarperspektiv. Konstenheten initierade en förstudie där uppdraget var att ta reda på vad konsten betyder för dem som befinner sig i vårdmiljöer, hur konsten upplevs av patienter, besökare och vårdpersonal. Arbetet resulterade i den kvalitativa studien Konsten att vara specifik - om konst i vården av Annika Wik. Resultaten från studien presenterades på Moderna Muséet den 4 februari 2015.

Läs rapporten

Bild på rapporten Konsten att vara specifik

Regionförbundet Östsam

Regionförbundet Östsam är finansiär av ett projekt vid namn "Utveckling av växthus för unga filmare - Eastwood". För att kunna se effekterna av projektverksamheten inom talangutveckling gav regionen Annika Wik i uppdrag att utvärdera projektet. Utvärderingen resulterade i studien Eastwood - rörliga bilder från Östergötland. En utvärdering av Eastwood filmtalangutveckling på uppdrag av Regionförbundet Östsam, oktober 2014.

Läs mer

Statens konstråd

Ett av Statens konstråds uppdrag är att sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. För att göra detta på bästa sätt arbetar konstrådet med att fördjupa kunskapen om det gemensamma och utveckla förmedlingen av det som har med konstens roll i det offentliga rummet att göra. I samband med detta ålades Annika Wik ett externt uppdrag att undersöka, analysera och föreslå olika typer av förmedling av kunskap om offentlig konst på webben. Resultaten presenterades i november 2014 och projektet avslutades med en workshop för personalen i december 2014.

Akademin Valand, Göteborgs universitet

Forskningsprojekt
Trust and the Unfolding Dialogue. Konstnärlig forskning kring och med konstnären Esther Shalev-Gerz, Vetenskapsrådet, januari 2011 - december 2013.

Trust and the Unfolding Dialogue var ett konstnärligt forskningsprojekt som grundade sig i konstnären Esther Shalev-Gerz verk. Projektet dekonstruerade begreppet dialog genom att undersöka dess olika format och former, relatera och undersöka det i relation till begreppet tillit; detta utifrån Esther Shalev-Gerz praktik som gemensam nämnare.


♦ Antologin Esther Shalev-Gerz. The Contemporary Art of Trusting Uncertainties and Unfolding Dialogues summerar projektet. Redaktör Jason E. Bowman utgiven av Art and Theory Publishing, 2013. Annika Wik bidrar med texten "Sharing Stories".
Läs mer

♦ Under projektet gjordes en retrospektiv av Esther Shalev-Gerz' konst i Schweiz. Till den bidrog Wik med katalogtexten ”In-between: The Cut” / "Entre-deux: Le montage", Esther Shalev-Gerz, redaktör Nicole Schweizer, Zurich: JRP Ringier, 2012.

♦ På konferensen Subjectivity, Transgression, Agency: Enactment and First Person Narratives i Documentary Film and Media presenterades en del av Wiks del av projektet, Stockholm, 20-21 september, 2012.

Annika föreläser

Mobile Art Production, MAP

MAP var en konstorganisation som mellan 2007 och 2012 producerade och visade situationsspecifika konstprojekt. Alla delar av verksamheten utgick från konstnärens eller curatorns idé och från den byggdes specifika samarbeten för att producera nya verk och skapa de situationer som passade bäst för att visa de enskilda utställningarna.

MAP grundades av Magdalena Malm och presenterade sin första utställning 2007. MAP arbetade för att ge utrymme åt experiment, och tid för utveckling av nya idéer. Produktionerna kunde omfatta i princip vilka material och media som helst; allt ifrån ljud och rörlig bild till mer klassiska uttryck. De visades också på platser så olika som i en lägenhet, i ett fönster, på en bank, på ett torg eller i en tillfällig konsthall.

MAP var till lika delar en konstproducent och ett utvecklingsprojekt, där praktik och teori samverkade för att undersöka nya förhållningssätt och metoder att producera och visa samtidskonst. Från 2006 till 2012 var Annika Wik delaktig i idé och verksamhetsutveckling i MAP och när MAP 2010 etablerade en forskningsplattform var hon forskningsansvarig. Nedan följer exempel på projekt som genomfördes inom verksamheten.Åskådarpositioner i samtidskonsten

Projektet Åskådarpositioner i samtidskonsten var en kartläggning, fördjupning och kontextualisering av åskådarens roll i konstnärlig och curatoriell praktik. Resultat från denna forskning presenterades på seminariet Imagining the Audience. Viewing Positions in Curatorial and Artistic Practice, 1–2 oktober 2012, med inbjudna internationellt erkända konstnärer och curatorer som har utvecklat nya sätt att förhålla sig till publiken. Med utgångspunkt i konkreta exempel berättade de om hur de i den konstnärliga processen och produktionen förhåller sig till den enskilda åskådarens mentala, kroppsliga och känslomässiga upplevelse av konsthändelsen.

Projektet Åskådarpositioner i samtidskonsten drevs av MAP och Riksutställningar i samarbete med CuratorLab/Konstfack. Projektet och delar från seminariet resulterade i en bok som gavs ut i december 2012 av Art and Theory Publishing. Redaktörer: Magdalena Malm och Annika Wik.


Bild på när Annika föreläser Bild på boken Imagining The Audience
Läs mer

Att återskapa upplevelsen, ett utvecklingsprojekt på webben

MAP genomförde under våren och sommaren 2012 utvecklingsprojektet Att återskapa upplevelsen. Ett utvecklingsprojekt på webben som på nya sätt försökte återskapa upplevelsen av konstprojekt på nätet utifrån nätets förutsättningar. Projektet finansierades av Stockholm Stad. Målet var att göra konstprojekten tillgängliga under en längre tid och att göra dem tillgängliga i hela Sverige såväl som internationellt. Huvudfokus var att inte bara dokumentera utan att så långt som möjligt återskapa upplevelsen. Fyra format för dokumentation togs fram för konstprojekt av olika karaktär, storlek och tonläge.

Betona den enskilda upplevelsen

Fördjupa temat

Öka tillgängligheten

Förmedla olika åskådarpositionerMobilitet, Dialog och Upplevelse. Publik i vår tids deltagarkultur

Mobilitet, Dialog och Upplevelse. Publik i vår tids deltagarkultur var ett forskningsprojekt som MAP drev mellan maj 2010 och april 2011. Syftet med projektet var att analysera deltagande i samtidens medielandskap och studera vilka konsekvenser detta får för utställningspraktik och publikarbete. Projektet finansierades av Statens kulturråd och Stiftelsen GIPS.


Bild från seminarium

Rörlig konstproduktion - Mobile Art Production

Boken Rörlig konstproduktion – Mobile Art Production beskriver tankarna och drivkraften bakom MAP och de curatoriella metoder som utgjorde grunden för verksamheten. Boken är en dokumentation av MAP:s projekt mellan 2007 och 2010, men är också ett utforskande av hur en alternativ verksamhet som MAP kan dokumenteras. Boken finansierades av Propexus Förlag, Stiftelsen Längmanska kulturfonden och Framtidens Kultur. Redaktörer: Magdalena Malm och Annika Wik.


Bild på boken om MAP

Båda parter. En studie av samarbeten mellan kultur och näringsliv

Studien och utvecklingsprojektet Båda parter. En studie av samarbeten mellan kultur och näringsliv (2007) är en kartläggning av olika sorters samarbeten som finns mellan kultur och näringsliv i Sverige med vissa särskilt intressanta internationella exempel. Syftet var att undersöka och analysera olika finansieringsmöjligheter. Författare: Magdalena Malm och Annika Wik.

Bild på studien

Stockholms universitet

Forskningsprojekt: Utställningspraktiker i förändring. Film och nya medier. Forskarassistent, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2003-2010.


Pedagogiskt utvecklingsarbete, Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, vt 2010, ht 2010.


Avhandlingen Förebild film. Panoreringar över den samtida konstscenen. Disputation, 8 september 2001.


Forskarutbildning vid Filmvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1995-2001.

Bild på Filmhuset

Örebro universitet

Utveckling och genomförande av distansutbildning för gymnasielärare. Inledningsvis utvärdering av brittiskt distansutbildningsmaterial. Eftersom det inte bedömdes översättbart till det önskade svenska universitetssammanhanget efterfrågade Örebro universitet en helt ny distansutbildning, skräddarsydd för deras behov. Resulterade i kursen Film som uttrycksmedel. Genomfördes första gången 2003.

Bild på Örebro Universitet